Wednesday, July 30, 2014

梟 - 不孝鳥

圖片載於:
http://www.weshare.hk/madamebianca/articles/757942

有次上周易課,解爻中提及梟鳥,一種會吃娘親的不孝惡鳥。

翻查資料,很少有關梟鳥的說明,一般都把梟鳥說為貓頭鷹同一物體,但又不見有云貓頭鷹會吃自己的娘親。不過,貓頭鷹則有同類相殘的行為。

   現在可見的貓頭鷹 

有說:「(貓頭鷹)鴞形目鳥類常將獵物整個吞下,待消化後將不能吸收的皮毛骨頭幾丁質等雜物混成團狀吐出,稱為唾餘,通常通過分析唾餘中的殘骸可以準確地了解一種鴞類的食性。中國古人很早就觀察到了這一現象,但錯誤地認為唾餘是鴞類吞噬父母後吐出的骸骨,因而認為鴞是一種不孝之鳥。」


   角鶚
《說文解字》載:「梟,不孝鳥也。故日至捕梟磔之。漢儀,夏至賜百官梟羹。漢書看義,孟康曰:梟,鳥名,食母。破鏡,獸名,食父。黃帝欲絕其類,使百吏祠皆用之。如淳曰:漢使東郡送梟,五月五日作梟羹以賜百官,以其惡鳥故食之也。」說文解字亦有記載貓頭鷹()「鴞:…… 不得因為鴞與梟音近謂為一物……」。所以,「梟」乃一種鳥類,可能與貓頭鷹相似,但沒有可能是貓頭鷹。  東方簾梟

古代的梟鳥應該是絕了種的鳥類,現代還有一些稀少的梟鳥,在紐西蘭,有種叫「東方簾梟」的鳥,但沒有証明是我國古代的梟鳥一樣。有如《說文》記載,黃帝欲絕其類,作梟羹以賜百官,因此,梟鳥可能已被各朝代的百官吃得絕種了。


另外,查字典時,「梟」字不是從鳥」部而是從「木」部的。因為古代人類太憎厭此種不孝鳥,每次捕殺之後,把梟鳥的頭懸在樹上或將牠的頭插於木上。古代刑罰之一,是把死囚的頭割下來懸掛在木上以示眾,即所謂「梟首示眾」也。所以「梟」字的部便從「木」了。私販通常也被叫作「梟」。昔日有稱私販食鹽的人為「鹽梟」,今日販賣毒品的為「毒梟」,足以証明「梟」的惡毒也。


   歐亞混種貓頭鷹